Anslut dig till de ansvarsfulla energianvändarna

Effektiv användning minskar kostnaderna och ökar verksamhetens lönsamhet. De som ansluter sig till energieffektivitetsavtalet har också möjlighet att få statligt stöd för sina investeringar inom energieffektivering.

Behovsenlig energianvändning är ansvarsfullt och en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga klimatförändringen. Anslut er till avtalet och effektivera er energiförbrukning för att visa ansvar och skapa en positiv profil av företaget eller samfundet.

Många utmärkta orsaker för att ansluta sig till avtalet

Euroresultat för energieffektivitet

Effektiv användning av energi är förnuftigt och ansvarsfullt, och medför kännbara kostnadsbesparingar. Minskad energiförbrukning förbättrar lönsamheten i verksamheten och ses i resultaten. Smart och effektiv energianvändning är en nyttig tillgång för företaget eller kommunen, och hjälper till att minska onödig förbrukning.

Frivillighet – ett bättre alternativ

Frivillighet är ett alternativ till ny lagstiftning eller andra nya tvångsåtgärder. Det är en mer flexibel väg för företaget och kommunen att genomföra sina energieffektiveringsåtgärder och investeringar i energieffektivitet och kan göras enligt behov och i egen takt. Genom frivillighet kan Finland undvika nationell lagstiftning eller andra tvångsåtgärder som avviker från den internationella utvecklingen och som skulle kunna försvaga företagens konkurrenskraft.

Statligt stöd till de som ansluter sig

Staten stöder investeringar i energieffektiverande ny teknologi enligt prövning från fall till fall. Det är bara aktörer som har anslutit sig till avtalet som i fortsättningen kan ansöka om statligt behovsprövat stöd även för investeringar inom vanlig energieffektiverande teknik. Arbets- och näringsministeriet beviljar stöd åt små och medelstora företag samt åt kommuner för genomförande av energikartläggning av effektiveringsobjekt enligt Motiva-modellen.

Minska klimatbelastningen

Energiförbrukningen förorsakar merparten av alla växthusgasutsläpp. Ändamålsenlig och effektiv energianvändning är ansvarsfullt. Den minskar energiförbrukningens koldioxidutsläpp, vilka förorsakar klimatförändringen.

Avtalsverksamheten sammanlänkar det energieffektiveringsarbete som utförs inom företag och kommuner till en större helhet. Det utgör en konkret del av det arbete som görs i Finland och internationellt för att förebygga klimatförändringen.

En del av vardagen och konkurrenskraften

Energianvändning som har effektiverats genom avtalsverksamheten införlivas som en naturlig del av ledningssystemen och de målsättningar som anges i den. Det främjar kontinuerlig effektivering av energianvändningen och styr verksamheten stadigt i riktning mot energieffektivitet.

Under gynnsamma förhållanden och med rätt styrning kan detta arbete, utöver att det leder till kostnadsbesparingar, bli en strategisk konkurrensfaktor eller en ny affärsverksamhet.

Förstärk bilden av ansvar

Effektiv och ändamålsenlig energianvändning skapar en bild bland intressentgrupper av företaget eller kommunen som en ansvarsfull aktör. Målinriktad energieffektivitet intresserar många bland företagens och kommunernas intressentgrupper, alltifrån personal och kunder till ägare och finansiärer.

Hundratals finländska företag och kommuner har redan anslutit sig till avtalen. Allas insats behövs – kom med!

Lättnader i åligganden

Energieffektivitetsavtalet uppmuntrar till kontinuerligt arbete för energieffektivering. Därför undviker de som har anslutit sig till avtalet från separata krav som rör energieffektivering i sina miljötillstånd.

Ett stort företag anses uppfylla kraven på obligatorisk energikartläggning av företaget i 6 § i energieffektivitetslagen (1429/2014) såvida företaget har anslutit sig till energieffektivitetsavtalet och har tagit i bruk energieffektivitetssystemet ETJ+, vilket inte behöver vara certifierat.

De som anslutit sig

Avtalen täcker över 60 % av den totala energianvändningen i Finland

Hundratals finländska företag och kommuner har anslutit sig till de frivilliga energieffektivitetsavtalen.

Mindre klimatutsläpp

Med energieffektivitet mot klimatförändringen

Effektiv energianvändning är grunden och en av de viktigaste leden i arbetet mot klimatförändringen. Ansvarsfull och effektiv energianvändning minskar de koldioxidutsläpp som orsakar klimatförändringen.

Att ansluta sig till avtalen

Anslutande parts målsättning

Företaget eller kommunen som ansluter sig uppställer i anslutningsskedet ett vägledande kvantitativt mål (MWh) för energibesparingen för perioden 2017–2025, med ett delmål för 2020. Målet beräknas vid tidpunkten för anslutning utifrån den energiförbrukning under kalenderåret som står för normal verksamhet.

Målet för år 2025 motsvarar 7,5 % av anslutande parts energianvändning medan målet för år 2020 motsvarar 4 % av partens energianvändning.

Besparingar som gjorts genom de energieffektiveringsåtgärder som genomförts och rapporterats under perioden 2014–2016 kan om så önskas beaktas genom att ställa upp ett kvantitativt mål (MWh) för år 2025 som motsvarar 10,5 % av anslutande parts energiförbrukning och ett delmål för år 2020, vilket motsvarar 7 % av partens energiförbrukning. Energiförbrukningen förutsätts inte vara lägre vid slutåren 2020 respektive 2025 än vid utgångsläget.

Obs! Uppställningen av mål i åtgärdsprogrammen för energiintensiv industri, energiproduktion och energitjänster skiljer sig från uppställningen i detta dokument. Bifogat till anslutningsuppgifterna i anslutningsdokumentet finns noggrannare anvisningar för uppställningen av mål.

Anslutande parts åligganden

Det företag eller den kommun som ansluter sig inkluderar kontinuerligt arbete för energieffektivitet som en del av befintliga eller avsedda ledningssystem eller verksamhetsplaner. För att uppnå de energibesparingar som avses förbinder sig anslutande part till att beakta följande, då detta är möjligt när det gäller teknik, ekonomi, hälsa, säkerhet och miljö:

 • Att organisera och planera verksamheten.
 • Att utreda effektiveringsmöjligheterna av energiförbrukningen.
 • Att genomföra kostnadseffektiva förbättringsåtgärder av energieffektiviteten.
 • Att beakta energieffektiviteten i planeringsskede och vid anskaffningar.
 • Att utbilda personal och kommunicera om energieffektivitetsfrågor.
 • Till årlig rapportering.
 • Det företag eller den kommun som har anslutit sig strävar efter att ta i bruk ny energieffektiv teknologi och att öka användningen av förnybara energikällor.
 • Det företag eller den kommun som anslutit sig rapporterar årligen till energieffektivitetsavtalens uppföljningssystem om föregående års energiförbrukning och om genomförda effektiveringsåtgärder samt om övriga relevanta åtgärder.

Varje företag eller kommun som ansluter sig till energieffektivitetsavtalet genomför åtgärder utifrån sina egna utgångspunkter och förbinder sig att enligt förmåga uppnå målsättningen. Åtgärder och åligganden för företag har avhandlats i större detalj i respektive åtgärdsprogram och för kommunsektorns aktörer i Kommunsektorns energieffektivitetsavtal.

Hur ansluter man sig?

 1. Företaget bekantar sig med Näringslivets/fastighetssektorns energieffektivitetsavtal, den egna branschens åtgärdsprogram, anslutningsdokumentet samt blanketten för anslutningsuppgifter. Kommunen, staden eller samkommunen bekantar sig med Kommunsektorns energieffektivitetsavtal och dess blankett för anslutningsuppgifter.
 2. Anslutande part samlar in de uppgifter som krävs i blanketten för anslutningsuppgifter och definierar en kvantitativ målsättning i enlighet med denna blankett.
 3. Företaget skickar det ifyllda och undertecknade anslutningsdokumentet med medföljande uppgifter om anslutningen till branschförbundet till den adress som nämns i dokumentet. Kommunen, staden eller samkommunen skickar sitt energieffektivitetsavtal och uppgifter om anslutning till Energimyndigheten.
 4. Företagens anslutningsdokument och anslutningsuppgifter granskas av branschförbundet. Kommunens, stadens eller samkommunens anslutningsuppgifter granskas av Energimyndigheten.
 5. Företaget ansluts till energieffektivitetsavtalet när branschförbundet har konstaterat anslutningsdokumentet och -uppgifterna vara tillbörliga och en kopia av dessa uppgifter har skickats till Motiva för att antecknas i registret över anslutningsdokument. På motsvarande sätt ansluts kommunen, staden eller samkommunen till Kommunsektorns energieffektivitetsavtal enligt beslut av Energimyndigheten.

Avtal och åtgärdsprogram

Avtalets genomförande inleddes i början av 2017 och gäller till och med slutet av 2025.

Bekanta er med energieffektivitetsavtalen och åtgärdsprogrammen på finska eller på engelska.

Nedan finns den icke-officiella översättningen av kommunsektorns energieffektivitetsavtal till svenska.