Resultaten

Avtal effektiviserade energianvändningen med 7 TWh år 2017–2019

Hundratals finländska företag och kommuner som anslutit sig till frivilliga energieffektivitetsavtal har effektiviserat sin årliga energianvändning med sammanlagt 7,0 terawattimmar 2017–2019. En omfattande besparing som motsvarar den årliga energianvändningen för 351 000 eluppvärmda småhus.

Besparingarna har uppstått när de över 550 företag och närmare 100 kommuner och samkommuner som anslutit sig till energieffektivitetsavtalen under två år vidtagit sammanlagt drygt 11 000 enskilda effektiviseringsåtgärder som gäller energianvändning och investerat över 590 miljoner euro i energieffektivitet. De vidtagna åtgärderna sänker de årliga energikostnaderna för de företag och samfund som anslutit sig till avtalen med uppskattningsvis cirka 290 miljoner euro.

1,6 miljon ton mindre klimatutsläpp per år

En effektiv och ändamålsenlig energianvändning minskar koldioxidutsläppen. De energieffektivitetsåtgärder som genomfördes 2017–2019 minskade de årliga CO2-utsläppen med sammanlagt cirka 1,6 miljoner ton.

Energieffektivitetsinvesteringar för dem som är med i energieffektivitetsavtalet påskyndas genom statligt stöd. År 2017–2019 beviljades dem som anslutit sig till energieffektivitetsinvesteringarna sammanlagt 53,7 miljoner euro i stöd. Stöd beviljades totalt 549 projekt. Stöd kan beviljas efter prövning endast för sådana investeringar som annars inte skulle genomföras.

Rådgivning för kunder

De företag inom energibranschen och oljebranschen som anslutit sig till energieffektivitetsavtalen har förbundit sig att utöver de åtgärder som gäller den egna energianvändningen även ge sina kunder råd om effektivare energianvändning. Enligt uppskattningar uppnås med rådgivningen till energianvändare en ytterligare årlig besparing på cirka1 terawattimme. Det motsvarar den årliga energianvändningen för cirka 50 000 eluppvärmda småhus.