Resultaten

Avtal effektiviserade energianvändningen med 12,5 TWh år 2017–2022

Hundratals finländska företag och kommuner som anslutit sig till frivilliga energieffektivitetsavtal har effektiviserat sin årliga energianvändning med sammanlagt 12,5 terawattimmar 2017–2022. En omfattande besparing som motsvarar den årliga energianvändningen för 625 000 eluppvärmda småhus.

Besparingarna har uppstått när de över 700 företag och 134 kommuner och samkommuner som anslutit sig till energieffektivitetsavtalen under sex år vidtagit sammanlagt drygt 24 000 enskilda effektiviseringsåtgärder som gäller energianvändning och investerat cirka 1170 miljoner euro i energieffektivitet. De vidtagna åtgärderna sänker de årliga energikostnaderna för de företag och samfund som anslutit sig till avtalen med uppskattningsvis över 640 miljoner euro.

Närmare 3 miljon ton mindre klimatutsläpp per år

En effektiv och ändamålsenlig energianvändning minskar koldioxidutsläppen. De energieffektivitetsåtgärder som genomfördes 2017–2022 minskade de årliga CO2-utsläppen med sammanlagt cirka 2,7 miljoner ton.

Energieffektivitetsinvesteringar för dem som är med i energieffektivitetsavtalet påskyndas genom statligt stöd. År 2017–2022 beviljades dem som anslutit sig till energieffektivitetsinvesteringarna sammanlagt 119,8 miljoner euro i stöd. Stöd beviljades totalt 1198 projekt. Stöd kan beviljas efter prövning endast för sådana investeringar som annars inte skulle genomföras.

Rådgivning för kunder

De företag inom energibranschen och oljebranschen som anslutit sig till energieffektivitetsavtalen har förbundit sig att utöver de åtgärder som gäller den egna energianvändningen även ge sina kunder råd om effektivare energianvändning. Enligt uppskattningar uppnås med rådgivningen till energianvändare en ytterligare årlig besparing på cirka1 terawattimme. Det motsvarar den årliga energianvändningen för cirka 50 000 eluppvärmda småhus.