Resultaten

Avtal effektiviserade energianvändningen med 10,3 TWh år 2017–2021

Hundratals finländska företag och kommuner som anslutit sig till frivilliga energieffektivitetsavtal har effektiviserat sin årliga energianvändning med sammanlagt 10,3 terawattimmar 2017–2021. En omfattande besparing som motsvarar den årliga energianvändningen för 515 000 eluppvärmda småhus.

Besparingarna har uppstått när de över 650 företag och 121 kommuner och samkommuner som anslutit sig till energieffektivitetsavtalen under två år vidtagit sammanlagt drygt 19 000 enskilda effektiviseringsåtgärder som gäller energianvändning och investerat cirka 1007 miljoner euro i energieffektivitet. De vidtagna åtgärderna sänker de årliga energikostnaderna för de företag och samfund som anslutit sig till avtalen med uppskattningsvis över 430 miljoner euro.

Över 2 miljon ton mindre klimatutsläpp per år

En effektiv och ändamålsenlig energianvändning minskar koldioxidutsläppen. De energieffektivitetsåtgärder som genomfördes 2017–2021 minskade de årliga CO2-utsläppen med sammanlagt cirka 2,3 miljoner ton.

Energieffektivitetsinvesteringar för dem som är med i energieffektivitetsavtalet påskyndas genom statligt stöd. År 2017–2021 beviljades dem som anslutit sig till energieffektivitetsinvesteringarna sammanlagt 102,4 miljoner euro i stöd. Stöd beviljades totalt 1006 projekt. Stöd kan beviljas efter prövning endast för sådana investeringar som annars inte skulle genomföras.

Rådgivning för kunder

De företag inom energibranschen och oljebranschen som anslutit sig till energieffektivitetsavtalen har förbundit sig att utöver de åtgärder som gäller den egna energianvändningen även ge sina kunder råd om effektivare energianvändning. Enligt uppskattningar uppnås med rådgivningen till energianvändare en ytterligare årlig besparing på cirka1 terawattimme. Det motsvarar den årliga energianvändningen för cirka 50 000 eluppvärmda småhus.