Liity vastuullisten energiankäyttäjien joukkoon

Tarpeenmukainen energiankäyttö leikkaa turhia kuluja ja lisää toiminnan kannattavuutta. Jokainen fiksulla energiankäytöllä säästetty euro jää tuloksessa viivan alle. Liittyneillä on mahdollisuus saada valtion tukea energiatehokkuusinvestoinneilleen.

Energiatehokkuus on vastuullista ja yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta. Liity sopimukseen ja tehosta energiankäyttöäsi – osoitat oman vastuullisuutesi ja rakennat myönteistä julkisuuskuvaa.

Monta erinomaista syytä liittyä mukaan

Euroja energiatehokkuudesta

Energian tehokas käyttö on järkevää ja vastuullista toimintaa, joka tuo tuntuvia kustannussäästöjä. Energiakulujen pieneneminen parantaa toiminnan kannattavuutta ja näkyy tuloksessa.

Fiksu ja tehokas energiankäyttö on yritykselle ja kunnalle hyödyllinen voimavara, joka auttaa turhien kulujen karsinnassa.

Vapaaehtoisuus on parempi valinta

Vapaaehtoisuus on vaihtoehto uudelle lainsäädännölle tai muille uusille pakkokeinoille. Se on yritykselle ja kunnalle joustavampi ja mielekkäämpi keino toteuttaa energiatehokkuustoimia ja -investointeja tarvelähtöisesti, omassa tahdissa. Vapaaehtoisuuden myötä Suomessa on mahdollisuus välttää kansainvälisestä kehityksestä poikkeava kansallinen lainsäädäntö tai muut pakkokeinot, jotka voisivat heikentää yritysten kilpailukykyä.

Valtion tukea liittyneille

Valtio tukee tapauskohtaisesti uuteen teknologiaan perustuvia energiatehokkuusinvestointeja. Vain sopimukseen liittyneillä on mahdollisuus hakea valtion harkinnanvaraista tukea myös tavanomaisen tekniikan energiatehokkuutta edistäviin investointeihin. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää pk-yrityksille ja kunnille tukea myös energiankäytön tehostamiskohteita kartoittavan Motiva-mallisen energiakatselmuksen toteuttamiseen.

Vähennä ilmastokuormaa

Energiankäyttö aiheuttaa valtaosan kasvihuonekaasupäästöistä. Tarkoituksenmukainen ja tehokas energiankäyttö on vastuullista. Se vähentää energiankäytöstä aiheutuvia hiilidioksipäästöjä, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta.

Sopimustoiminta nivoo yrityksissä ja kunnissa tehtävän energiatehokkuustyön osaksi isompaa kokonaisuutta. Se on konkreettinen osa Suomessa ja maailmanlaajuisesti tehtävää ilmastonmuutoksen vastaista työtä.

Osaksi arkea ja kilpailukykyä

Sopimuksen vauhdittama tehokas energiankäyttö nivoutuu luontevaksi osaksi johtamisjärjestelmiä ja niissä asetettuja tavoitteita. Se auttaa viemään energian tehokasta käyttöä jatkuvasti paremmalle tasolle ja ohjaa toimintaa jatkuvasti energiatehokkaampaan suuntaan.

Otollisissa olosuhteissa ja oikein johdettuna hyödyllinen toimintatapa voi muuttua kustannussäästöjen lisäksi strategiseksi kilpailutekijäksi tai uudeksi liiketoiminnaksi.

Vahvista mielikuvaa vastuullisuudesta

Tehokas ja tarkoituksenmukainen energiankäyttö rakentaa sidosryhmien mielikuvaa yrityksestä tai kunnasta vastuullisena toimijana.

Tavoitteellinen energiatehokkuus kiinnostaa monia yrityksen sidosryhmiä henkilöstöstä ja asiakkaista aina omistajiin ja rahoittajiin asti. Kunnissa tehtävä energia- ja ilmastotyö kiinnostaa yhtälailla isoa joukkoa kunnille tärkeitä sidosryhmiä.

Mukana on jo satoja suomalaisia yrityksiä ja kuntia. Kaikkien toimia tarvitaan – liity joukkoon!

Helpotuksia velvoitteisiin

Energiatehokkuussopimus kannustaa jatkuvasti parempaan energiatehokkuuteen. Tästä syystä sopimukseen liittyneet ympäristölupavelvolliset yritykset välttyvät erillisiltä energiatehokkuuteen liittyviltä vaatimuksilta ympäristöluvissa.

Suuren yrityksen katsotaan täyttävän energiatehokkuuslain (1429/2014) 6 §:n vaatimukset pakollisesta yrityksen energiakatselmuksesta, mikäli yritys on liittynyt energiatehokkuussopimukseen ja se on ottanut käyttöön ETJ+ järjestelmän, jonka ei tarvitse olla sertifioitu.

Sopimukseen liittyneet

Mukana lähes 60 % Suomen energiankäytöstä

Sopimusten energiatehokkuustavoitteisiin on sitoutunut yli 770 yritystä ja niiden 7700 toimipaikkaa ja yli 150 kuntaa ja kuntayhtymää. Liittyneiden energiankäyttö kattaa lähes 60 % Suomen kokonaisenergiankäytöstä.

Energiatehokkuus on ilmastoteko

Energian tehokas käyttö on perusta ja yksi tärkeimmistä toimista ilmastomuutoksen vastaisessa työssä. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Liity mukaan

Millaiseen tavoitteeseen liittyjä sitoutuu?

 • Liittyvä yritys/kunta asettaa liittyessään ohjeellisen energiamääräisen (MWh) tehostamistavoitteen kaudelle 2017–2025 ja välitavoitteen* vuodelle 2020.
 • Tavoite lasketaan liittymishetkellä käytössä olevasta, normaalia toimintaa edustavan kalenterivuoden, energiankäytöstä.
 • Tavoite vuodelle 2025 vastaa 7,5 % liittyjän energiankäytöstä ja välitavoite* vuodelle 2020 vastaa 4 % liittyjän energiankäytöstä.
 • Vuosina 2014–2016 toteutettujen ja raportoitujen energiatehokkuustoimien säästöt voi halutessaan ottaa huomioon asettamalla vuodelle 2025 energiamääräisen (MWh) tavoitteen, joka vastaa 10,5 % liittyjän energiankäytöstä ja välitavoitteen* vuodelle 2020, joka vastaa 7 % liittyjän energiankäytöstä.
 • Tavoitevuosina 2020 ja 2025 liittyjän energiankäytön ei edellytetä olevan sopimukseen liittymistilannetta alempi.

Liittymisasiakirjan liitteenä olevissa liittymistiedoissa on ohjeistettu tavoitteen asettaminen tarkemmin. Huom! Energiavaltaisen teollisuuden, energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien tavoitteiden asettaminen eroaa tässä esitetystä.

* Elokuusta 2019 lähtien uusien liittyjien ei ole tarvinnut asettaa välitavoitetta vuodelle 2020. Ohjeellinen kokonaistavoite asetetaan edelleen sopimuksen mukaisesti.

Mihin muuhun liittyjä sitoutuu?

Liittyvä yritys/kunta sisällyttää energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen osaksi käytössä olevia tai käyttöön otettavia johtamisjärjestelmiä tai toimintasuunnitelmia.

Tavoitteiden saavuttamiseksi liittyjä sitoutuu seuraaviin asioihin, kun se on teknisesti ja taloudellisesti sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mahdollista:

 • Toiminnan organisointiin ja suunnitteluun.
 • Energiankäytön tehostamismahdollisuuksien selvittämiseen.
 • Kustannustehokkaiden energiankäytön tehostamistoimien toteuttamiseen.
 • Energiatehokkuuden huomioon ottamiseen suunnittelussa ja hankinnoissa.
 • Henkilökunnan koulutukseen ja energiatehokkuusasioiden viestintään.
 • Vuosittaiseen raportointiin.
 • Liittynyt yritys/kunta pyrkii uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon ja lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
 • Liittynyt yritys tai kunta raportoi vuosittain edellisen vuoden energiankäytöstä ja siihen liittyvistä tehostamistoimista sekä muista liittyvien toimien toteutumisesta energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään.

Jokainen energiatehokkuussopimukseen liittyvä yritys tai kunta toteuttaa toimia omista lähtökohdistaan ja sitoutuu tekemään parhaansa tavoitteen saavuttamiseksi.

1. Tutustu oman alasi sopimusdokumentteihin

2. Täytä kysytyt tiedot huolellisesti

3. Toimita liittymisdokumentit hyväksyttäviksi

4. Tiedot ja asettamasi tavoite tarkistetaan

5. Tervetuloa vastuullisten joukkoon

Liittymisdokumentit ja toimenpideohjelmat

search
Nimi
Kategoria
Toimiala
Download
Energiantuotanto – liittymisdokumentti (Täytettävä)
Liittymisdokumentit
Elinkeinoelämä, Energia-ala
Download
Kunta-ala – liittymisdokumentti (Täytettävä)
Liittymisdokumentit
Kunta-ala
Download
Kaupanala – liittymisdokumentti (Täytettävä)
Liittymisdokumentit
Elinkeinoelämä, Palveluala
Download
Autoala – liittymisdokumentti (Täytettävä)
Liittymisdokumentit
Elinkeinoelämä, Palveluala
Download
Toimitilakiinteistöt, TETS – liittymisdokumentti (Täytettävä)
Liittymisdokumentit
Kiinteistöala
Download
Asuinkiinteistöt, VAETS – liittymisdokumentti (Täytettävä)
Liittymisdokumentit
Kiinteistöala
Download
Yleinen teollisuus – liittymisdokumentti (Täytettävä)
Liittymisdokumentit
Elinkeinoelämä, Teollisuus
Download
Teknologiateollisuus – liittymisdokumentti (Täytettävä)
Liittymisdokumentit
Elinkeinoelämä, Teollisuus
Download
Kemianteollisuus – liittymisdokumentti (Täytettävä)
Liittymisdokumentit
Elinkeinoelämä, Teollisuus
Download
Elintarviketeollisuus – liittymisdokumentti (Täytettävä)
Liittymisdokumentit
Elinkeinoelämä, Teollisuus
Download
Energiavaltainen teollisuus, EK – liittymisdokumentti (Täytettävä)
Liittymisdokumentit
Elinkeinoelämä, Teollisuus
Download
Energiavaltainen teollisuus, metsäteollisuus – liittymisdokumentti (Täytettävä)
Liittymisdokumentit
Elinkeinoelämä, Teollisuus
Download
Puutuoteteollisuus – liittymisdokumentti (Täytettävä)
Liittymisdokumentit
Elinkeinoelämä, Teollisuus
Download
Matkailu- ja ravintola-ala – liittymisdokumentti (Täytettävä)
Liittymisdokumentit
Elinkeinoelämä, Palveluala
Download
Yleinen palveluala – liittymisdokumentti (Täytettävä)
Liittymisdokumentit
Elinkeinoelämä, Palveluala
Download
Energiapalvelut – liittymisdokumentti (Täytettävä)
Liittymisdokumentit
Elinkeinoelämä, Energia-ala
Download
Öljyalan energiatehokkuussopimus HÖYLÄ IV
Sopimukset
Öljyala
Download
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus
Sopimukset
Elinkeinoelämä
Download
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus
Sopimukset
Kiinteistöala
Download
Kunta-alan energiatehokkuussopimus
Sopimukset
Kunta-ala
Download
Energiantuotanto – toimenpideohjelma
Toimenpideohjelmat
Elinkeinoelämä, Energia-ala
Download
Energiapalvelut – toimenpideohjelma
Toimenpideohjelmat
Elinkeinoelämä, Energia-ala
Download
Autoala – toimenpideohjelma
Toimenpideohjelmat
Elinkeinoelämä, Palveluala
Download
Kaupan ala – toimenpideohjelma
Toimenpideohjelmat
Elinkeinoelämä, Palveluala
Download
Matkailu- ja ravintolapalvelut – toimenpideohjelma
Toimenpideohjelmat
Elinkeinoelämä, Palveluala
Download
Yleinen palveluala – toimenpideohjelma
Toimenpideohjelmat
Elinkeinoelämä, Palveluala
Download
Elintarviketeollisuus – toimenpideohjelma
Toimenpideohjelmat
Elinkeinoelämä, Teollisuus
Download
Energiavaltainen teollisuus, Elinkeinoelämän keskusliitto – toimenpideohjelma
Toimenpideohjelmat
Elinkeinoelämä, Teollisuus
Download
Energiavaltainen teollisuus, metsäteollisuus – toimenpideohjelma
Toimenpideohjelmat
Elinkeinoelämä, Teollisuus
Download
Kemianteollisuus – toimenpideohjelma
Toimenpideohjelmat
Elinkeinoelämä, Teollisuus
Download
Puutuoteteollisuus – toimenpideohjelma
Toimenpideohjelmat
Elinkeinoelämä, Teollisuus
Download
Teknologiateollisuus – toimenpideohjelma
Toimenpideohjelmat
Elinkeinoelämä, Teollisuus
Download
Yleinen teollisuus– toimenpideohjelma
Toimenpideohjelmat
Elinkeinoelämä, Teollisuus
Download
Asuinkiinteistöt, VAETS – toimenpideohjelma
Toimenpideohjelmat
Kiinteistöala
Download
Toimitilakiinteistöt, TETS – toimenpideohjelma
Toimenpideohjelmat
Kiinteistöala
Vastauksia vailla?

Kysy sopimuksista

Olemme keränneet käyttöösi vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Jos et löydä sieltä etsimääsi, voit aina kysyä meiltä sähköpostitse kysy@energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi.