Kiinteistöala

Vuosiraportointiohje

Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti liittyjä raportoi vuosittain maaliskuun loppuun mennessä edellisen vuoden energiankäytöstä ja siihen liittyvistä tehostamistoimista sekä muiden toimenpideohjelmaan liittyvien toimien toteutumisesta. Vuosiraportointi tehdään energiatehokkuussopimusten www-pohjaiseen seurantajärjestelmään, johon jokaisella käyttäjällä on henkilökohtaiset tunnukset.

Tutustu seurantajärjestelmään yleisillä Demo-käyttäjätunnuksilla

Käyttäjätunnus: DemoVAETS
Salasana: VAETSDemo!

Vinkkejä vuosiraportointiin ja seurantajärjestelmän käyttöön

Alla olevaan esitykseen on lyhyesti koottu vinkkejä ja ohjeita vuosiraportointiin ja seurantajärjestelmän käyttöön. Tarkempia ohjeita löytyy vuosiraportin kysymysmerkki-ohjeista.

Ongelmatilanteissa auttaa seuranta-apu@motiva.fi

Mitä tietoja raportoidaan ja miten?

Liittynyt raportoi vuosittain energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään:

  • edellisen vuoden energiankäytöstä − sähkö, lämpö ja polttoaineet
  • energiankäyttöä tehostavista toimenpiteistä ja niiden energiansäästövaikutuksesta (MWh/a)
  • muiden sopimuksen velvoitteena olevien toimien toteutumisesta

Tarkemmin toimitilakiinteistöjen ja vuokra-asuntoyhteisöjen raportoinnin sisällöstä alla olevassa esityksessä.

Vuokra-asuntoyhteisöt – VAETS siirtotiedosto

Liittyjän kiinteistö- ja kulutustietojen raportointi voidaan tehdä määrämuotoisella Excel-tiedostolla.

Kiinteistö- ja kulutustiedot raportoidaan rakennustyypeittäin (Asuinkerrostalot sekä Rivi- ja pientalot) jaettuna rakennusvuoden mukaisiin ikäluokkiin. Lisäksi rakennukset erotellaan huoneistokohtaisen veden kulutuksen mittauksen ja laskutuksen perusteella. VAETS siirtotiedoston avulla voidaan siirtää tiedot liittyjän kaikkien rakennusten tiedot kerralla seurantajärjestelmään.

Siirtotiedostolla siirrettävät tiedot tulee aina linkittää seurantajärjestelmän toimipaikkaan (=rakennustyyppi) toimipaikan teknisen tunnuksen (Toimipaikka ID) avulla. Tämä tieto löytyy mm. vuosiraportin Yleinen-osiosta sekä Sopimustason tiedoista Raportointiyksiköt-välilehden ”Tulosta toimipaikkojen tunnisteet” raportilta.

Siirtotiedoston ensimmäisellä välilehdellä on siirtotiedoston käyttöön ja sisältöön liittyviä ohjeita. Täytetty Excel-tiedosto viedään raportille seurantajärjestelmän työkaluriviltä löytyvän Siirrot-valikon takaa löytyvällä VAETS siirto -toiminnolla. Lisätietoja saat tarvittaessa Seuranta-avusta.

Tyyppitoimenpiteet

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan (VAETS) liittyneiden toimijoiden on halutessaan mahdollista raportoida asuinrakennuskannan tyypillisiä energiansäästötoimia vuosiraportoinnissa myös ns. tyyppitoimenpiteinä.

Oheisessa dokumentissa on esitetty VAETS vuosiraportointia varten vuonna 2010 määritetyt tyypilliset säästötoimenpiteet (ns. tyyppitoimenpiteet) ja niiden energiansäästövaikutusten laskennan perusteet ja tarvittavat lähtötiedot seurantajärjestelmässä. Kauden 2017-2025 raportointia varten on ohjeesta poistettu hehkulamppujen vaihtoon liittyvä toimenpide. Muilta osin hyödynnetään tietojen raportoinnissa tätä edellisen sopimuskauden ohjetta.

Miten toteutunut energiansäästö lasketaan?

Käytä toimien säästövaikutusten laskennassa ja dokumentoinnissa energiansäästövaikutusten laskenta- ja dokumentointiohjetta.

Käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet

Ennen ensimmäistä vuosiraportointia liittymistiedoissa ilmoitetuille vastuuhenkilöille (sopimus- ja toimipaikkavastuuhenkilöt) toimitetaan sähköpostilla käyttäjätunnukset ja linkki seurantajärjestelmään.

Sopimusvastuuhenkilön tunnuksilla on luku- ja kirjoitusoikeus kaikkiin liittyjän toimipaikkoihin sekä sopimustason tietoihin seurantajärjestelmässä. Toimipaikkojen vastuuhenkilöillä on luku- ja kirjoitusoikeus vain oman toimipaikkansa tietoihin. Käyttöoikeuksia (lukuoikeus tai luku- ja kirjoitusoikeudet) voidaan sopimusvastuuhenkilön pyynnöstä antaa myös muille kuin nimetyille toimipaikkojen vastuuhenkilöille.

Miksi toimia pitää raportoida?

Energiatehokkuustoimien toteuttaminen ja tehtyjen toimien raportointi energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään on tärkeää.

Vuosittainen raportointi auttaa liittyjää seuraamaan sopimuksen mukaisten energiansäästötavoitteiden sekä muiden velvoitteiden toteutumista.

Kansallisella tasolla säästöjen syntyminen ja niiden seuraaminen on edellytys, jotta voimme Suomessa toimeenpanna EU:n energiatehokkuusdirektiivin velvoitteita vapaaehtoisin toimin ilman lainsäädäntöä.

Kysyttävää?

Vuosiraportointiin liittyvissä kysymyksissä palvelee seuranta-apu@motiva.fi

Energiatehokkuussopimuksiin liittyvissä kysymyksissä palvelee kysy@energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

Lue vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin sivuston UKK-osiosta.