Uutinen

Lämmityksen mittaukseen lakisääteisiä muutoksia

18.12.2020
Takaisin listaukseen
Laki energiatehokkuuslain muuttamisesta tuli voimaan 23.11.2020. Laissa on uusia vaatimuksia kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja veden mittaamisesta ja laskutuksesta sekä kulutus- ja laskutustiedoista. Laki liittyy EU:n energiatehokkuusdirektiivin muutoksen toimeenpanoon.

Voimaan tulleessa laissa edellytetään asennettavilta kaukolämpöä ja -jäähdytystä mittaavilta mittareilta etäluettavuutta sekä aikaisemmin asennettujen mittarien muuttamista etäluettaviksi vuoden 2026 loppuun mennessä. Kaukolämmön myyjän velvollisuus kulutus- ja laskutustietojen toimittamiseen asiakkailleen laajenee.

Lain mukaan etäluettavuudella tarkoitettaisiin mittarin toiminnallisuutta, jossa mittarin rekisteröimä tieto voidaan lukea viestintäverkon kautta rakennuksen ulkopuolelta. Myös mobiililaitteen avulla rakennuksen ulkopuolelta tapahtuvaa luentaa pidettäisiin etäluentana.

Laki edellyttää kaukolämmön ja jäähdytyksen laskuttamista tosiasiallisen kulutuksen perusteella vähintään kerran vuodessa. Laskutus voi perustua loppuasiakkaan tekemään mittarin luentaan, jos siitä on energian vähittäismyyjän ja loppuasiakkaan kesken sovittu. Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen laskutus saa perustua arvioituun kulutukseen tai kiinteään määrään ainoastaan silloin, kun laskutus tapahtuu loppuasiakkaan suorittaman mittarin luennan perusteella, eikä loppuasiakas ole ilmoittanut mittarilukemaa tietyltä laskutuskaudelta tai kun mittari on vioittunut, eikä luotettavaa mittaustulosta sen vuoksi saada. Säädöskohtaisten perustelujen mukaan nyt säädetty minimilaskutustiheys kerran vuodessa ei kuitenkaan poista mahdollisuutta laskuttaa myös useammin, esimerkiksi kuukausittain.

Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen kulutusta koskeva lasku on annettava loppuasiakkaalle maksutta. Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen loppuasiakkaan on halutessaan saatava kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen laskut sähköisinä.

Kulutus- ja laskutustietojen toimittaminen

Lain mukaan kaukolämmön ja -jäähdytyksen kulutus- ja laskutustietojen on oltava täsmällisiä ja luotettavia. Laskussa on eriteltävä selkeästi, mistä se muodostuu.

Energian vähittäismyyjän on toimitettava kaukolämmön ja -jäähdytyksen loppuasiakkaalle laskutustiedot laskutuksen yhteydessä sekä kulutustietoa loppuasiakkaan energiankulutuksesta, jotta loppuasiakas voi seurata omaa energiankulutustaan ja saada kattavan selvityksen sen hetkisistä energiakustannuksista.

Kulutus- ja laskutustiedot on annettava loppuasiakkaalle maksutta ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Loppuasiakkaan pyynnöstä nämä tiedot on toimitettava loppuasiakkaan nimeämän energiapalvelujen tarjoajan saataville.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset laskutus- ja kulutustiedoista sekä niiden toimittamisesta. Laki ja asetus tuovat täytäntöön Energiatehokkuusdirektiivin uuden liitteen VII a mukaiset vaatimukset. Direktiivin mukaan tosiasialliseen kulutukseen perustuvan laskutuksen on tapahduttava vähintään kerran vuodessa. Jos etäluettavat mittarit on asennettu, kulutustiedot on toimitettava neljännesvuosittain pyynnöstä tai muuten kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2022 alusta lähtien etäluettavissa kohteissa kulutustiedot pitää toimittaa kuukausittain. Säännöskohtaisten perustelujen mukaan kulutustiedot voidaan myös asettaa saataville internetin kautta ja päivittää niin usein kuin käytettävät laitteet ja järjestelmät sallivat.

Asetusluonnoksen mukaan energian vähittäismyyjän on vähintään kerran vuodessa toimitettava laskutuksen yhteydessä myös tiedot vuotuisista energian tuottamiseen käytettyjen energialähteiden osuuksista sekä niihin liittyvistä vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä sekä energian tuottamiseen käytettyjen energialähteiden veroista. Velvollisuus toimittaa tiedot kasvihuonekaasupäästöistä koskisi vain toimituksia sellaisista kaukolämpöjärjestelmistä, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on yli 20 MW. Tällaista vaatimusta ei ole aikaisemmin laissa ollut.

Valtioneuvoston asetusluonnos

Valtioneuvoston asetusluonnos on annettu lausunnoille, lausuntoaika päättyy 7.1. Yksityiskohtaiset vaatimukset varmistuvat siten vasta, kun asetus on annettu. Valtioneuvoston asetuksella tullaan säätämään kulutus- ja laskutustietojen lisäksi myös lämmityksen, jäähdytyksen ja vedenkulutuksen kustannusten jakamisesta.

Asiakkaan kanssa tehdyssä lämpösopimuksessa ja siihen liittyvissä ehdoissa saattaa olla uuden energiatehokkuuslain vaatimuksista poikkeavia kohtia mittauksesta ja laskutuksesta. Jos sopimusehdoissa on lakia tiukempia menettelytapoja, yhtiöiden tulee luonnollisesti toimia niiden mukaisesti. Myös Energiateollisuuden sopimusehdot tarkistetaan ja päivitetään, kun asetuksen sisältö on tiedossa.

787/2020 Laki energiatehokkuuslain muuttamisesta

Asetusluonnokseen liittyvät kommentit lausuntopalveluun 7.1.2021 mennessä:
Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutustiedoista, laskuista ja kustannusten jakamisesta