Liittyjän tarina

Boliden Kevitsa Mining Oy: Mittarointi lisää tietoisuutta energiatehokkuudesta

16.10.2023
Takaisin listaukseen
Kevitsan kaivoksessa yhtenä painopisteenä on energiatehokkuuden parantaminen. Käytännön toimia on tehty tai suunnitteilla aina hukkalämmön hyödyntämisestä kiviautojen sähköistämiseen.

Boliden Kevitsa Miningin kaivos Sodankylässä käynnistyi vuonna 2012 ja sen toiminta-ajaksi on arvioitu noin 20–30 vuotta louhintamääristä ja malmin kokonaislouhinnasta riippuen.

– Kaivos on toiminut nyt runsaan vuosikymmenen, mikä on kaivosalalla tyypillinen aika saada toimintamallit kuntoon ja toiminta tehokkaaksi. Jatkossa on tarkoitus keskittyä entistä enemmän energiatehokkuuden parantamiseen, Boliden Kevitsan suunnittelu- ja kunnossapitojohtaja Hannu Pietilä toteaa.

Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimukseen Boliden Kevitsa Mining liittyi vuonna 2021. Pietilä kertoo, että kaivoksella on tehty jo paljon pienempiä energiaa säästäviä hankkeita. Muun muassa kompressoreilla paineilmaa tuottavaan järjestelmään on tehty säätöjä ja optimointeja. Myös sähkömoottoreiden kaltaisissa laitehankinnoissa yksi valintakriteereistä on energiatehokkuus.

– Lisäksi olemme lisänneet energiankäytöstä kertovia mittareita tuotantoprosessin eri vaiheissa. Entistä kattavampi seuranta lisää myös henkilöstön tietoisuutta energiankäytöstä ja hiilidioksidipäästöistä.

Hukkalämmön talteenotossa potentiaalia

Boliden Kevitsa on ollut mukana myös Motivan ja yritysten yhteishankkeessa ”Sähköistyminen, hukkalämmöt ja lämpöpumput teollisuudessa”, jossa haetaan tuotantolaitosten energiatehokkuuden parantamista muun muassa lämpöpumpuilla ja muilla sähköistämisratkaisuilla.

Hannu Pietilän mukaan Kevitsassa haluttiin muun muassa selvittää lämmön talteenottoa jäähdytysvesikierrosta, joka kiertää malmimurskeen jauhinmyllyjen vaihdelaatikoista.

– Olemme sittemmin alkaneet kartoittaa laajemminkin lämmön talteenottoasioita.

Kaivoksen hukkalämpöjä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää myös kaivoksen lämpövoimalassa, jonka toiminnasta vastaa ulkopuolinen operaattori.

– Laskelmia tehdään parhaillaan. Energiatehokkuuden parantamisen ohella on tärkeää löytää kustannustehokkaita ratkaisuja, joissa otetaan huomioon myös kaivoksen käyttöikä.

Ajoneuvojen sähköistäminen leikkaa merkittävästi dieselin kulutusta ja päästöjä

Suuret kiviautot kuljettavat avolouhoksen pohjalta malmikivet viereiseen rikastamoon. Yhdessä kuormassa kulkee 220 tonnia nikkeliä ja kuparia sisältävää malmia.

Järeät ajoneuvot toimivat aiemmin generaattoreiden tuottamalla sähköllä. Polttoaineena käytettiin dieseliä, mutta nyt 13 kiviautoa on energiatehokkuussopimuksen ulkopuolisena kustannustehokkaana toimenpiteenä muutettu siten, että niiden sähkömoottorit saavat sähkönsä johdinlankojen kautta.

Sähköistäminen säästää 15 litraa fossiilista polttoainetta, kun kiviauto tekee yhden 500 metrin nousun. Investointi tehostaa kaivoksen toimintaa, sillä sähköä käyttävät kiviautot pystyvät vetämään raskaita kuormia nopeammin kuin pelkästään dieselillä kulkevat ajoneuvot.

– Kokonaissäästö ja päästövähennykset ovat merkittävät, sillä ajoneuvoja käytetään ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, Pietilä toteaa.

Fakta:
Boliden Kevitsan päätuotteet ovat kupari- ja nikkelirikasteet. Sodankylässä sijaitseva kaivos on osa ruotsalaista Boliden-konsernia.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Boliden