Liittyjän tarina

Hollolan kunta: Tiedolla johtaminen tuo uutta potkua energiansäästöön

14.09.2021
Takaisin listaukseen
Kuntien kannattaa ottaa tiedolla johtamisesta kaikki hyöty irti kiinteistöjen hallinnassa ja energiankäytön tehostamisessa. Hollola näyttää tässä mallia muille. Hollan kunnassa käyttöönotetun seurantajärjestelmän mahdollistama tiedolla johtaminen valittiin yhdeksi vuoden 2021 Energianerokkaaksi teoksi.

Tiedolla johtaminen on kiinteistöalalla päivän puheenaihe, sillä datan tehokkaan hyödyntämisen avulla kiinteistöjen ylläpitoon ja energiatehokkuuden parantamiseen saadaan kokonaan uudenlaista suunnitelmallisuutta.

Tämä on huomattu myös Hollolan kunnassa, jossa kunnan omistamista kiinteistöistä on lähdetty keräämään järjestelmällisesti dataa ja jalostamaan sitä nykyaikaisten digitaalisten työkalujen avulla helposti hyödynnettävään muotoon.

– Tiedolla johtaminen auttaa hahmottamaan koko kiinteistökannan tilanteen, mutta tarkastelun alle voidaan ottaa myös tietyt kiinteistötyypit tai pureutua yksittäiseen kohteeseen, sanoo Hollolan Tilapalvelut Oy:n ja Hollolan Asuntotalot Oy:n toimitusjohtaja Reijo Reponen. Kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt vastaavat kunnan kiinteistöjen ylläpidosta ja hallinnasta.

Digitaalisista järjestelmistä hyödyllistä tietoa

Hollolan kunnan kiinteistöjen ylläpidossa ja hallinnassa hyödynnetään digitaalisia järjestelmiä, joista saadaan reaaliaikaista tietoa kiinteistöjen energiankulutuksesta ja sisäilmaolosuhteista.

Tietoa saadaan automaattisesti erilaisista sensoreista, energiamittareista ja rakennusautomaatiojärjestelmistä. Digitaalisiin järjestelmiin voidaan tallentaa tietoa myös manuaalisesti esimerkiksi tehdyistä huolto- ja korjaustoimista.

Käytettävissä on myös taloushallintojärjestelmien ajantasainen tieto esimerkiksi kunkin kohteen lämmön-, sähkön- ja vedenkulutuksen kustannuksista.

Hollola on pilottikuntana ottanut käyttöön Maakuntien tilakeskuksen Skenarios-palvelun, jonka avulla kunnat voivat muodostaa kokonaiskuvan kiinteistökannastaan ja luoda tietokannan rakennustietojen ylläpidolle.

Reposen mukaan tarkoitus on tarjota kuntien käyttöön helppokäyttöinen ja ajantasainen tieto kiinteistöjohtamisen tueksi.

– Kannustan tutustumaan kunnille ilmaiseen palveluun, sillä sitä voidaan hyödyntää monella tavalla kiinteistöjohtamisessa. Palvelussa on vielä kehitettävää, mutta se tarjoaa jo nyt alustan, josta kaikki kiinteistöjohtamisessa tarvittavat asiat löytyvät helposti ja nopeasti.

Suurin hyöty ajansäästöstä

Reijo Reposen mukaan digitaaliset järjestelmät säästävät ennen muuta kiinteistöistä vastaavien aikaa. Toiminta tehostuu ja nopeutuu, kun tietoa ei tarvitse onkia eri paikoista tai hakea raportteja jokaisesta kiinteistöstä erikseen. Myös mahdollisiin poikkeamiin vaikkapa vedenkulutuksessa päästään puuttumaan heti.

– Datan tulee olla laadukasta, ja sen on kerrottava oikeista asioista oikeaan aikaan.

Oleellista on myös raportoinnin selkeys ja tietojen esittäminen käyttäjälle helposti omaksuttavassa muodossa. Pylväiksi tai diagrammeiksi muunnetun datan hahmottaminen on huomattavasti nopeampaa kuin pitkien numerosarjojen silmäily.

– Datan kerääminen ja analysointi eivät kuitenkaan yksin riitä. Lisäksi tarvitaan hyvä näppituntuma käytäntöön. Se tarkoittaa esimerkiksi kiinteistöjen iän, talotekniikan ja muiden energiankulutukseen liittyvien asioiden tuntemista.

Reposen mukaan tiedolla johtamisessa on myös oleellista viedä asiat toimenpiteiden tasolle ja saada kiinteistöjen ylläpidosta ja huollosta vastaavat mukaan.

Energiansäästön tavoite saavutettiin etuajassa

Hollola on mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa (KETS) ja on jo saavuttanut kaudelle 2017–2025 asetetun tavoitteen, joka on 2164 megawattitunnin energiansäästö vuodessa.

Reposen mukaan tavoitteeseen on päästy muun muassa tilankäytön tehostamisella, jossa ominaiskulutukseltaan suuria kiinteistöjä on purettu ja investoitu energiatehokkaaseen uudisrakentamiseen.

Isoja energiansäästöjä on tuonut myös siirtyminen älykkään kiinteistötiedon hallintajärjestelmään. Lahti Energian tarjoama ja yhteistyössä kehitetty Reiot-palvelu mittaa kiinteistöjen veden- ja energiankulutusta sekä asumisolosuhteita.

Päijät-Hämeessä sijaitseva Hollolassa on noin 24 000 asukasta. Kunnan omistamien kiinteistöjen hallinnointi ja ylläpito on yhtiöitetty kahdelle kuntakonsernin yhtiölle.

Vuonna 2021 energiatehokkuustyön painopisteisiin kuuluu kiinteistöjen ilmanvaihdon käyntiaikojen säätö ja älykkään lämmönsäädön käyttöönotto asuntotaloissa. Ilmanvaihtoa ja lämmitystä optimoidaan myös lisäämällä älykästä talotekniikkaa ensi vuonna opetusrakennuksiin. Lähivuosien toimiin kuuluu lisäksi led-valaistuksen lisääminen ja aurinkoenergiaan panostaminen, jotka on tietoisesti jätetty vähemmälle huomiolle.

Kunnilla parannettavaa tiedolla johtamisessa

Reposen mielestä energiatehokkuussopimus lisää toiminnan tavoitteellisuutta ja sparraa omalta osaltaan tulosten saavuttamisessa. Hän pitää arvokkaana myös Motivan KETS-kunnille antamaa palautetietoa, jonka avulla omaa toimintaa voi vertailla muihin kuntiin.

– Kunnat ja niiden omistamat kiinteistöt ovat erilaisia. Palautetieto näyttää kuitenkin suuntaa, missä meillä on parannettavaa suhteessa muihin.

Reponen on ollut mukana KETS-kuntien välillä tehdyssä vertaisarvioinnissa ja Maakuntien tilakeskuksen Kuntien tilatieto -hankkeessa, joissa hän on tehnyt havaintoja myös tiedolla johtamisen hyödyntämisestä kiinteistöjohtamisessa ja energiatehokkuudessa.

– Tiedolla johtaminen on yllättävänkin vaatimattomalla tasolla tai vasta kehitysvaiheessa. Monessa kunnassa tietoja käsitellään perinteisesti vielä Excel-taulukoissa, joista oleellisen löytämiseen menee paljon aikaa.

 

Teksti: Matti Remes
Kuva: Hollolan kunta

Vuoden energianerokas 2021 - Hollola ja Lahti Energia

Energiatehokkuutta ja tiedolla johtamista Hollolassa

Siirrettävä ja monipuolinen anturiteknologia antaa uudenlaisen tavan parantaa asuinkiinteistöjen energiatehokkuutta ja sisäilmaolosuhteita. Mittaustieto tuo esiin energiatehokkuuden todellisen tilanteen ja edesauttaa tietoon perustuvaa energiatehokkuuden johtamista.