Liittyjän tarina

UPM: Edelläkävijä biomassan hyödyntämisessä

04.09.2017
Takaisin listaukseen

UPM:n Suomessa käyttämästä energiasta 80 prosenttia tulee biomassapohjaisista lähteistä. Myös energiatehokkuuden parantamisella on keskeinen sija yhtiön kestävän kehityksen tavoitteissa.

Metsäyhtiö UPM kutsuu nykyisin itseään biofore-yhtiöksi, mikä yhtiön mukaan havainnollistaa isoa suunnanmuutosta perinteisestä metsäteollisuudesta kohti kestävän kehityksen biotaloutta. Tämä pätee myös energia-asioihin, joissa UPM:n tavoitteena on korvata fossiiliset polttoaineet mahdollisuuksien mukaan uusiutuvilla ja päästöttömillä energialähteillä.

UPM:n Suomessa käyttämästä polttoaineesta biomassapohjaista oli 80 prosenttia vuonna 2015. Maailmanlaajuisesti vastaava luku oli 67 prosenttia.

– Kaikesta Suomessa tuotetusta uusiutuvasta bioenergiasta UPM:n osuus on lähes kolmasosa, UPM:n energiatalouden päällikkö Pasi Svinhufvud huomauttaa.

UPM on tehnyt viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana isoja investointeja korvaamalla useita vanhoja fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimalaitoksia uusilla biomassaa hyödyntävillä voimalaitoksilla.

– Yhtiön käyttämiä biomassapohjaisia energialähteitä ovat muun muassa puunkuori, sellunvalmistuksessa syntyvä mustalipeä ja hakkuutähteet, Svinhufvud sanoo.

Paperitehtaalla kuluu runsaasti energiaa

Metsäteollisuuden prosessit vaativat runsaasti energiaa. UPM:n energiankulutuksesta valtaosa kuluu sähköä ja lämpöä käyttävissä paperi- ja sellutehtaissa, esimerkiksi mekaanisen massan valmistukseen, pumppaamiseen ja paperin kuivaamiseen.

Yhtiö tuottaa kaiken paperinvalmistuksessa tarvitsemansa lämmön sekä kolmanneksen sähköstä paperi- ja sellutehtaiden yhteyteen rakennetuissa sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa. Joillakin tehtailla kaiken energian tai osan siitä tuottavat ulkopuoliset voimalaitosyhtiöt.

UPM on myös merkittävä toimija vesivoimassa omien voimaloidensa ja osakkuusyhtiöidensä kautta. Yhtiöllä on Suomessa yhdeksän omaa vesivoimalaa sekä kolme pienvesivoimalaa paperitehtaiden yhteydessä.

– Sähkön myynti yhtiön ulkopuolisille asiakkaille on UPM:lle merkittävää liiketoimintaa, Svinhufvud toteaa.

Henkilöstö sitoutui säästämään energiaa

Svinhufvud sanoo, että energiatehokkuuden edistäminen on kiinteä osa UPM:n strategista ja päivittäistä toimintaa kaikilla liiketoiminta-alueilla. Säännöllisiä energia-auditointeja tehtailla on tehty jo vuodesta 1997 lähtien. Energiatehokkuussopimuksissa UPM on ollut alusta lähtien eli vuodesta 1998. Svinhufvudin mukaan UPM on tehostanut viime vuosina energiankäyttöään merkittävästi parantamalla tuotantoprosesseja ja uudistamalla laitteistoa.

– Myös henkilöstön sitouttamisella on ollut keskeinen rooli.

Henkilöstö on tehnyt muun muassa kehitys- ja investointiehdotuksia sekä jakanut parhaita ideoita ja käytäntöjä yhtiön tehtailla eri liiketoimintojen kesken.

– Pienilläkin teoilla on saatu aikaan isoja parannuksia, Svinhufvud sanoo.

Iso parannus energiatehokkuudessa

Mittaustulokset puhuvat puolestaan. Esimerkiksi tuotettua paperitonnia kohti mitattu sähkönkulutus on laskenut 17 prosenttia viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana.

– Säästyvällä energialla on yhtiölle iso taloudellinen merkitys. Kyse ei ole vaan ympäristön kannalta vastuullisesta toiminnasta, vaan energiatehokkuus on myös hyvää liiketoimintaa, Svinhufvud muistuttaa.

Myös vesivoimalaitosten energiatehokkuutta on parannettu monin eri tavoin. Viime vuosina niissä on toteutettu laaja modernisointiohjelma.

– Voimalaitoksista saadaan nyt entistä enemmän tehoa irti samoilla ympäristöluvilla.

 

Teksti: Matti Remes

Kuva. UPM