Liittyjän tarina

Posion kunta: Kuntalaiset nostivat energiansäästön ykkösteemaksi

29.03.2023
Takaisin listaukseen
Posion kunta kysyi kuntalaisten mielipidettä ilmastoimien painotuksista. Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käytön lisääminen saivat eniten kannatusta.

Posion kunta toteutti helmikuussa ilmastokyselyn, jossa kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä kunnan ilmastotoimien painopisteistä. Tärkeimmiksi teemoiksi vastaajat nostivat energiatehokkuuden, uusiutuvan energian lisäämisen sekä kiertotalouden ja jätehuollon kehittämisen.

Myös kunnan asettamaa 80 prosentin päästövähennystavoitetta pidettiin hyvänä asiana.

– Vastauksia tuli sata, mikä on 3 000 asukkaan kunnassa hyvä otos, Posion kunnanjohtaja Pekka Jääskö sanoo.

Hänen mukaansa kunta haluaa jatkossakin käydä vuoropuhelua kuntalaisten kanssa ja kuulla ideoita hyvistä toimeenpantavista energiaratkaisuista.

– Vastaukset auttavat kuntaa kohdistamaan ilmastotoimia asioihin, joita kuntalaiset pitävät tärkeänä.

Yhteistyö naapurikuntien kanssa kannattaa

Ilmastokysely tehtiin yhteistyössä Pelkosenniemen ja Kemijärven kanssa ja se sai tukea Lapin liiton Tehemä Yhessä Ilmastotyötä -hankkeesta, jota ympäristöministeriö rahoittaa. Jääskön mukaan ilmastokyselyn vastauksia hyödynnetään ilmastotiekartan laatimisessa. Sitä tehdään samaan aikaan myös Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä.

– Yhtäaikainen työ mahdollistaa kuntien väliset keskustelut ja tietojen vaihtamisen. Kaikkea ei tarvitse itse keksiä, vaan käyttöön voi ottaa naapurikunnassa jo hyväksi havaittuja toimintamalleja, Jääskö huomauttaa.

Fakta:
Posio on Lapin maakunnan eteläisin kunta. Kunnan asukasluku on noin 3 000.

Posion ilmastotiekartta valmistuu kevään 2023 aikana. Jääskön mukaan kunta haluaa kannustaa myös paikallisia yrityksiä, vakituisia asukkaita ja vapaa-ajan asujia ilmastotekoihin. Kunnan tehtävänä on levittää tietoa energian käyttöä tehostavista ratkaisuista.

– Kannustamme kuntalaisia esimerkiksi vaihtamaan omia lämmitysjärjestelmiään öljystä muihin lämmitysmuotoihin.

Energiatehokkuussopimukseen vuoden alusta

Posiosta tuli vuonna 2021 hiilineutraaliutta tavoitteleva Hinku-kunta. Hinku-kunnat tavoittelevat 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Tämän vuoden alussa kunta liittyi myös kunta-alan energiatehokkuussopimukseen.

– Liittyminen energiatehokkuussopimukseen oli loogista jatkoa sille, että Hinku-kuntana olemme sitoutuneet vähentämään päästöjä merkittävästi, Jääskö toteaa.
Hänen mukaansa mahdollisuus saada investointihankkeisiin valtion energiatukea ja Motivan verkostojen kautta saatava tieto esimerkiksi muiden kuntien hyvistä käytännöistä kannustivat myös liittymään sopimukseen.

Kunta on teettänyt suurimpiin kiinteistöihinsä ulkopuolisella asiantuntijalla energiakatselmukset. Niitä hyödynnetään energian käyttöä tehostavien toimenpiteiden kohdistamisessa ja suunnittelussa.

Jääskön mukaan energiaa säästäviä toimia on tehty laaja-alaisesti, mutta pääpaino on ollut lämmitystä ja ilmanvaihtoa säätelevän rakennusautomatiikan säädöissä ja ajastuksissa. Näin on pystytty vähentämään esimerkiksi koulurakennuksen, vanhustentalon ja kunnanviraston kaukolämmön ja sähkön kulutusta. Kunta on myös tehnyt kiinteistöissään energian käyttöä tehostavia investointeja muun muassa uusimalla ilmanvaihtokoneita.

– Tähtäämme siihen, että investoinnit energiatehokkuuteen ovat myös taloudellisesti kannattavia pitkällä tähtäimellä, Jääskö korostaa.

Kunta edistää myös tuulivoiman kasvua

Jääskö huomauttaa, että kunta voi edistää uusiutuvan energian käyttöä myös kaavoitusta ja maankäyttöä koskevilla päätöksillä. Posion ja Kuusamon rajalla pienehkö tuulivoimapuisto on jauhanut päästötöntä energiaa jo useita vuosia.

Äskettäin Posiossa käynnistyi myös Murtotuulen tuulipuisto, jonka sähköteho on 126 megawattia ja vuotuinen sähköntuotanto noin 350 gigawattituntia. Se vastaa lähes 20 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta. Jääskön mukaan tuulivoiman tuotanto on kunnalle tärkeä myös kiinteistöverotuottojen kannalta. Uusi tuulipuisto näkyi jo vuoden 2022 verotuotoissa.

– Tuulivoimayhtiöt käyvät metsänomistajien kanssa keskustelua myös uusista tuulivoimahankkeista. Tunnusteluja on käynnissä. Kunta voi tukea hankkeita kaavoituksen keinoin

Teksti: Matti Remes
Kuva: Maija Koskinen/ Posion kunta