Uutinen

Selvitys: Lähivuosina yritysten energiainvestoinnit kohdistuvat kiinteistöihin, aurinkosähköön ja dataan

02.04.2019
Takaisin listaukseen
Suomalaisyritykset uskovat tulevina vuosina tehostavansa energiankäyttöä ja lisäävänsä siihen liittyviä investointeja sekä vähentävänsä ilmastopäästöjä, selviää Motivan teettämästä kyselystä. Yrityksiä kiinnostavat erityisesti aurinkosähkö, energiatehokas kiinteistötekniikka sekä energiatehokkuutta parantavat digitaaliset ratkaisut.

Motiva selvitti miten vastuullisuuteen sitoutuneet suomalaisyritykset ratkovat toiminnassaan ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä energiahaasteita sekä millaisiin energiatehokkaisiin ja vähäpäästöisiin ratkaisuihin yritykset satsaavat tulevina vuosina. Yritysten energiatulevaisuuden näkymät -kyselyyn vastasi helmikuussa 2019 yhteensä 193 henkilöä yrityksistä, jotka ovat liittyneet vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin.

Raha on tärkein kannustin

Valtaosalle yrityksistä toiminnan energiatehokkuus ja ilmastopäästöjen vähentäminen on tärkeää nyt ja jatkossa. Yli 80 % vastaajista näkee, että yrityksen energiatehokkuus paranee merkittävästi tai jonkin verran seuraavan 5-10 vuoden aikana. Selkeä enemmistö vastaajista myös uskoo, että yrityksen energiankäytön hiilidioksidipäästöt vähenevät ja investoinnit energiatehokkuuteen lisääntyvät.

Kustannussäästö on merkittävin vaikutin yritysten energiatehokkuusinvestointeihin. Yli 80 % vastaajista nimeää sen merkittävimmäksi syyksi investointiin. Muiksi tärkeimmiksi syiksi yli puolet vastaajista nostavat vastuullisuustavoitteiden saavuttamisen ja laiteuusinnat.

Investointisuunnitelmissa energiatehokas kiinteistötekniikka

Lähes 60 % arvioi lähivuosien energiatehokkuusinvestointiensa kohdistuvan kiinteistötekniikkaan. Eniten kiinnostusta löytyy teollisuuden sekä kiinteistö- ja palvelualan yrityksistä, josta lähes 70 % aikoo investoida uuteen energiatehokkaaseen kiinteistötekniikkaan. Noin puolet yrityksistä teollisuudessa ja energia-alalla uskovat myös investoivansa tuotantoprosessin energiankäytön tehostamiseen. Lisäksi yli 90 % vastaajista sanoo yrityksen ottavansa aina tai useimmiten energiatehokkuuden huomioon korvaus- tai uusinvestointien sekä prosessimuutosten yhteydessä.

Aurinkosähköä harkitsee joka kolmas yritys

Yritykset arvioivat energiainvestointiensa kohdistuvan lähitulevaisuudessa aurinkosähköön, lämpöpumppuihin sekä hiilineutraaliutta ja kysyntäjoustoa edistäviin ratkaisuihin.

Eniten näistä kiinnostaa aurinkosähkö, johon joka kolmas yritys uskoo investoivansa lähitulevaisuudessa. Aurinkosähkö kiinnostaa kaikkien alojen yrityksiä. Teollisuudessa aurinkosähköä enemmän kiinnostavat hukkalämpöä hyödyntävät suuret lämpöpumput ja energia-alalla ratkaisut, jotka mahdollistavat kysyntäjouston sekä fossiilisista polttoaineista luopumisen.

Kiinnostus aurinkolämpöön ja suoriin tuulivoimainvestointeihin on puolestaan vähäistä. Vain 6 % arvioi yrityksen investoivan näihin.

Digiratkaisut kiehtovat

Data-analytiikan hyödyntäminen toiminnan energiatehokkuuden parantamiseen on yrityksissä jo melko yleistä. Yli puolet hyödyntää jo nyt data-analytiikkaa energiatehokkuuden parantamisessa ja 60 % aikoo jatkossa lisätä sen käyttöä. Vähemmän käytettyjä apuja ovat teolliseen internetiin pohjautuvat ratkaisut, joita on käytössä lähes kolmasosalla yrityksistä sekä tekoäly, jota hyödyntää vain 10 % yrityksistä.

Digitaalisuutta energiatehokkuuden parantamiseen hyödyntävät yritykset ovat selkeästi tyytyväisiä, sillä valtaosa haluaa entisestään lisätä niiden käyttöä. Tyytyväisimpiä ovat tekoälyä käyttävät yritykset, joista jokainen haluaa lisätä sen käyttöä jatkossakin.

Sähköistyminen vasta aluillaan

Hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamiseksi yleistyvä sähköistyminen ei toistaiseksi ulotu laajasti yritysten arkeen. Vajaa viidennes yrityksistä on korvannut polttoaineen tai lämmönkäyttöä sähköllä. Yhtä harva suunnittelee sitä. Tosin toimia jo tehneistä yrityksistä puolet suunnittelevat lisäävänsä niitä lähivuosina.

Kasvua palvelumarkkinoille

Tällä hetkellä vain harvat yritykset (14 %) ostavat energiatehokkuutta palveluna, joissa ulkopuolinen toimija toteuttaa investointeja ja toimia energiankäytön tehostamiseksi tai säästämiseksi. Kuitenkin joka kolmas yritys uskoo kasvattavansa kumppanuuksien määrää lähitulevaisuudessa. Kumppanuuksien kasvuun uskotaan erityisesti niitä jo hyödyntävissä yrityksissä, joista yli puolet uskoo lisäävänsä kumppanuuksien käyttöä lähitulevaisuudessa.

Tätäkin enemmän kiinnostaa energiaratkaisun hankinta palveluna. Yli puolet vastaajista kokee, että yritys voisi hankkia lähitulevaisuuden energiaratkaisun ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Palvelukumppanuus kiinnostaa erityisesti teollisuuden sekä kiinteistö- ja palvelualan suuria yrityksiä.

Yritysten energianäkymät selville ensi kertaa

Yritysten energiatulevaisuuden näkymät -selvitys toteutettiin ensimmäistä kertaa. Kyselyyn saatiin 193 vastausta teollisuuden, energia-, palvelu- ja kiinteistöalan yrityksistä, jotka ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet tehostamaan toimintansa energiankäyttöä vuosina 2017–2025. Vuoden 2019 alussa sopimuksiin on kaikkiaan liittynyt noin 500 yritystä ja lähes 90 kuntaa ja kuntayhtymää. Niiden energiankäyttö kattaa selvästi yli puolet Suomen kokonaisenergiankäytöstä.

Kyselyn toteutti Sales Questor Oy Motivan tilauksesta. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 31.1. –13.2.2019 välisenä aikana. Työn rahoitti Energiavirasto.

Tutustu selvitykseen Motivan verkkosivuilla
Yritysten energiatulevaisuuden näkymät -selvitys 2019

Lisätietoja:
Motiva Oy
johtava asiantuntija Erja Saarivirta,
Puhelin (09) 6122 5055 tai 040 669 4119
erja.saarivirta@motiva.fi

www.motiva.fi