Uutinen

Teollisuusyritysten vertaisopit yksiin kansiin

03.01.2023
Takaisin listaukseen
Teollisuusyritykset vertaisoppivat toisiltaan energiatehokkuustyöstä Motivan johdolla vuonna 2022. Mukaan osallistuivat kolme teollisuusyritystä Metsä Group, Boliden Harjavalta ja Genencor International.

Yritykset vertaisoppivat hankkeessa toisiltaan energiatehokkuuden johtamisesta ja tavoitteista, energiatehokkuustyön organisoinnista, energiakatselmuksisista, kulutusseurannasta ja säästömahdollisuuksien tunnistamisesta, energiatehokkuustoimien toteutuksesta ja hankintojen energiatehokkuudesta, viestinnästä ja koulutuksesta sekä energiatehokkuutta edistävistä kumppanuuksista ja yhteistyöstä.

– Energiatehokkuustoiminnassa organisaatiolla on tyypillisesti samankaltaisia haasteita, joita on ratkottu eri tavoin. Toiset silmäparit näkevät asiat usein eri näkökulmista, mikä ruokkii uusia ideoita ja auttaa kehittämään toimintaa. Vertaisoppimista oli kokeiltu onnistuneesti vuonna 2021 energiatehokkuussopimukseen liittyneiden kuntien kesken ja nyt menetelmää hyödynnettiin yritysten keskinäiseen oppimiseen, kertoo Jaana Federley Motivalta.

Vertaisopit hyödyksi

Yritykset perehtyivät toistensa energiatehokkuustyöhön haastattelemalla toisiaan ja antamalla toisilleen palautetta. Ennen haastatteluja kukin yritys teki itsearvioinnin oman organisaation energiatehokkuustyöstä.

Yritykset kokivat vertaisoppimisen hyväksi menetelmäksi. Keskustelu oli avointa ja uusia ideoita jaettiin prosessin aikana. Osallistujat kokivat myös yrityksen sisäisen itsearvioinnin hyödylliseksi. Se auttoi tunnistamaan oman toiminnan nykytilanteen ja ylipäätään mitä eri osa-alueita energiatehokkuudessa on mahdollista huomioida.

Opit palvelevat kaikkia

Vertaisoppimisen parhaat opit on koottu yhteenvedoksi ”Yrityksen onnistuneen energiatehokkuustyön tunnusmerkit” kaikkien yritysten saataville.

Hyvien käytäntöjen lisäksi mukana on myös kysymyspatteristot, joiden avulla voi kehittää yrityksen energiatehokkuustoimintaa.

Tuloksia voi hyödyntää yrityksen energiatehokkuustyön johtamisessa, kuten toiminnan organisoinnin suunnittelussa ja henkilöstön osallistamisessa, energiatehokkuustoimien toteutuksessa ja viestinnässä sekä uusien säästömahdollisuuksien tunnistamisessa.

Vertaisoppimisen toteutti valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva yhdessä osallistuneiden yritysten kanssa. Energiavirasto rahoitti hankkeen osana energiatehokkuussopimusten toimeenpanon tukea.

Lisätietoja:
Jaana Federley, Motiva
jaana.federley@motiva.fi

Lue lisää: Yritysten vertaisoppiminen 2022