Kunta-ala

Kunnat oppivat toisiltaan energiatehokkuudesta vuoden 2020-2021 pilotissa

Kunnat ovat jakaneet oppeja energiatehokkuuden parhaista käytännöistä kunta-alan energiatehokkuussopimuksen ympärille perustetussa KETS-verkostossa. Nyt yhteiskehittäminen saa vauhdituksen kun 6 kuntaa lähtee kehittämään vertaisoppimisen mallia energiatehokkuustyöhön. Haku pilottiin oli auki 14.10.-20.11.2020. Pilottiin tulivat valituiksi Hämeenlinna, Hollola, Hyvinkää, Turku, Rauma ja Oulu.

Motivan koordinoima pilothanke käynnistyy marraskuussa 2020 ja päättyy kesäkuussa 2021. Vertaisoppimisessa kunnat tutustuvat toistensa tapoihin organisoida ja toteuttaa energiatehokkuustyötä. Pilotin tulokset jaetaana avoimesti kaikkien kuntien käyttöön.

Lisätietoja antaa:
Motiva Oy
asiantuntija Tiia Merenheimo,
tiia.merenheimo@motiva.fi
puh. +358 40 848 7802

Miten kunta hyötyy vertaisoppimisesta?

Vertaisoppimiseen osallistuvat kunnat saavat:

 • jaettuja kokemuksia ja oppimaan toisiltaan sopimuksen toimeenpanon parhaista käytännöistä
 • ideoita energiatehokkuussopimuksen liittämiseen osaksi kunnan toimintaa ja johtamista
 • sitoutettua laajasti kuntaorganisaation eri rooleissa toimivia kunnan omaan energiatehokkuustyöhön
 • yhteenvedon muiden kuntien tunnistamista vahvuuksista ja kehityskohteista energiatehokkuustyössä
 • luoda uutta toimintamallia kuntien energiatehokkuussopimuksen toimeenpanon tueksi.

Sisältö ja aikataulu

Vertaisoppimisessa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa energiatehokkuussopimuksen toimeenpanon organisointi ja vastuut, poikkihallinnollinen koordinointi ja yhteistyö ja liittäminen osaksi kunnan strategiaa ja ohjelmia. Lisäksi tarkastellaan toimeenpanon eri osa-alueita, kuten hankintojen, energiakatselmusten, kulutusseurannan ja koulutus- ja tiedotustoiminnan hyödyntämistä osana energiatehokkuuden parantamista. Vertaisoppimisen sisällöt tarkennetaan pilottiin osallistuvien kuntien kanssa.

Vertaisoppimiskierroksella jokaiseen osallistuvaan kuntaan toteutetaan vierailu, jossa kahdesta muusta kunnasta koottu ryhmä haastattelee kunnan eri rooleissa toimivia ja kokoaa kunnalle palautteen vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

 1. Vertaisoppimiseen osallistuvien organisointi (marras- joulukuu 2020): Haastatteluryhmien kokoaminen, kustakin kunnasta haastatteluvierailun vastuuhenkilön nimeäminen.
 2. Vertaisoppimisvierailun valmistelu (tammikuu 2021): Vierailun ajankohta sovitaan yhdessä, vierailun kohteena oleva kunta toimittaa haastatteluryhmälle ennen sovittuja haastatteluja tarvittavan tausta-aineiston, ryhmä tutustuu aineistoon ja tarkentaa haastattelujen kysymykset, kohteen vastuuhenkilö kunnassa järjestää haastattelujen paikat sekä kutsuu tarvittavat henkilöt haastatteluihin.
 3. Vertaisoppimisvierailu (maalis-huhtikuu 2021): Haastatteluryhmä toteuttaa haastattelut, kokoaa niiden päätteeksi tiiviin yhteenvedon huomioista. Vierailun päätteeksi pidetään tiivis palautetilaisuus, johon kutsutaan kaikki haastatteluihin osallistuneet.
 4. Haastatteluryhmä kokoaa huomioistaan tiiviin kirjallisen raportin (toukokuu 2021): Siinä kunnalle esitetään huomiot energiatehokkuustyön toimeenpanon tunnistetuista vahvuuksista ja kehittämiskohteista.
 5. Vertaisoppimiseen osallistuneiden kuntien yhdyshenkilöiden lopputilaisuus (kesäkuu 2021).

Huom! Vertaisoppiminen hyödyntää vertaisarvioinnin elementtejä, mutta sen tavoitteena ei ole pisteyttää ja vertailla kuntia keskenään, vaan antaa kaikille osallistuneille hyödyllisiä oppeja ja palautetta.

Konsepti perustuu Ilmastojohtajat-hankkeessa vuonna 2019 kehitettyyn ilmastojohtamisen vertaisoppimismalliin.

Haun valintaperusteet

Valintaperusteissa tarkastellaan seuraavia tekijöitä:

 • Kunnan koko: Vertaisoppimiseen tavoitellaan mukaan saman kokoluokan kuntia, jotta vertaisoppiminen olisi antoisampaa. Valinnassa otamme huomioon kunnan koon asukasmäärän mukaan.
 • Kunnan mahdollisuus varata työhön tarvittavat resurssit: Katso kohta vertaisoppimisen vaatimat resurssit kunnalta.
 • Kunnan nykytilanne sopimustoiminnan velvoitteiden toteuttamisessa: Vertaisoppimispilottiin pyritään valitsemaan kuntia, joilla sopimustoiminnan toimeenpanoa on jo käynnistetty, mutta joilla työssä on myös kehityskohteita.
 • Kunnan maantieteellinen sijainti: Mukaan pyritään valitsemaan kuntia maantieteellisesti kattavasti eri alueilta.

Vertaisoppimisen vaatimat resurssit kunnalta

Vertaisoppimiseen osallistuminen edellyttää, että kunta varaa työhön tarvittavat resurssit.

Koronatilanteen salliessa vertaisoppiminen voidaan toteuttaa fyysisinä vierailuina kuhunkin kuntaan. Resursseja on tarpeen varata matkakuluihin (2 henkilön matkat kahteen kuntaan) sekä mahdolliset tarvittavat tilat kunnan oman vertaisarviointipäivään.

Työaikaresursseja kunnassa tarvitaan seuraavasti:

Vertaisoppimispilotin yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö huolehtii kunnan oman vertaisoppimisen käytännön järjestelyistä ja osallistuu yhteisiin palavereihin. Yhteyshenkilö voi olla toinen vertaisoppimistiimin henkilöistä tai eri henkilö.

 • Käynnistyspalaveri, jossa sovitaan vierailujen aikataulu ja vertaisoppimisen sisällöt.
 • Yhteyshenkilö kokoaa ja toimittaa vertaisoppimistiimille tarvittavat tausta-aineistot, joiden avulla tiimi voi osallistua kunnan energiatehokkuustyöhön (mm. KETS toimintasuunnitelma).
 • Yhteyshenkilö välittää vertaisoppimiseen liittyvän informaation tarvittaville henkilöille kunnassa.
 • Yhteyshenkilö kutsuu tarvittavat haastateltavat henkilöt vertaisoppimispäivään ja järjestää haastatteluiden ajankohdat henkilöiden kalenteriin.

Kunnan vertaisoppimistiimi

Kaksi henkilöä, jotka tuntevat kunnan omaa energiatehokkuussopimuksen toimeenpanoa, ja joiden kunta haluaa oppivan muiden kuntien energiatehokkuustyön organisoinnista ja johtamisesta.

Molemmat henkilöt osallistuvat kahden muun kunnan vertaisoppimiseen.

 • Mahdollisuuksien mukaan osallistuminen vertaisoppimispilotin käynnistyspalaveriin, jossa tarkennetaan vertaisoppimisen sisällöt (vähintään 1 hlö/kunta).
 • Ennen kumpaakin vertaisoppimista järjestetään yksi valmisteleva palaveri ja valmistaudutaan tutustumalla
  kohdekunnan toimittamiin tausta-aineistoihin.
 • Kahdessa vertaisoppimistilaisuudessa tiimi toteuttaa pareittain kohdekunnan henkilöiden haastatteluita.
 • Kummankin tilaisuuden jälkeen järjestetään yksi palaveri, jossa koostetaan palaute kohdekunnalle. Lisäksi vertaisoppimistiimi kommentoi koostetta.
 • Pilotin päätteeksi yhteinen lopputilaisuus, jossa koostetaan pilotista saadut opit ja jaetaan kokemuksia, miten kunnat voisivat edelleen kehittää energiatehokkuustyön toimeenpanon johtamista (vähintään 1 hlö/kunta).

Haastateltavat kunnan omaan vertaisoppimiseen

Kunnasta vertaisoppimiseen tarvitaan mukaan haastateltaviksi niitä henkilöitä, joiden työhön ja vastuisiin energiatehokkuussopimuksen toimeenpano liittyy. Keskeisiä henkilöitä ovat KETS-yhdyshenkilöiden ja vastuuhenkilöiden lisäksi edustajat mahdollisimman monelta eri toimialalta, joissa kunnan energiatehokkuustoimia on tarkoitus toteuttaa. Myös kunnan johtoa, viestintää sekä energiatehokkuustyöhön liittyvien muiden verkostojen yhteyshenkilöitä (jos kunta kuuluu esimerkiksi HINKU- tai FISU-verkostoon) voidaan kutsua haastatteluihin.

Haastateltavat sovitaan kunkin kunnan kanssa kunnan omien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan, mutta keskeistä on, että riittävästi keskeisiä henkilöitä kuntaorganisaatiossa on mukana.

 • Haastateltaville viestitään ennen vertaisoppimispäivää, mistä vertaisoppimisessa on kyse.
 • Kukin haastateltava osallistuu tunnin mittaiseen haastatteluun vertaisoppimispäivän aikana.
 • Päivän päätteeksi järjestetään palautetilaisuus, johon kaikki haastateltavat voivat osallistua keskustelemaan päivän oivalluksista ja kunnan energiatehokkuustyön nykytilanteesta.
 • (Kunta voi halutessaan järjestää haastateltavien kesken ennen ja/tai jälkeen vertaisoppimisen itsearviointikeskustelun, jossa tunnistetaan energiatehokkuustyön toimeenpanon vahvuuksia ja kehityskohteita).

 

Kiinnostuitko?

Lisätietoja antaa:
Motiva Oy
asiantuntija Tiia Merenheimo,
tiia.merenheimo@motiva.fi
puh. +358 40 848 7802