Kunta-ala

Kunnat oppivat toisiltaan energiatehokkuuden johtamista 2020-2021

Energiatehokkuussopimukseen liittynyt kunta, hae mukaan 2020-2021 toteutettavaan vertaisoppimisen pilottiin, jossa kunnat  jakavat oppeja ja kokemuksia energiatehokkuustyön johtamisesta ja organisoinnista. Pilottiin valitaan 5–6 kuntaa.

Motivan koordinoima pilothanke käynnistyy marraskuussa 2020 ja päättyy kesäkuussa 2021. Vertaisoppimisessa kunnat tutustuvat toistensa tapoihin organisoida ja toteuttaa energiatehokkuustyötä.

Miten mukaan?

Haku on auki 14.10.–20.11.2020.

Hae mukaan pilottiin täyttämällä verkosta löytyvä hakulomake

Miten kunta hyötyy vertaisoppimisesta?

Vertaisoppimiseen osallistuvat kunnat saavat:

 • jaettuja kokemuksia ja oppimaan toisiltaan sopimuksen toimeenpanon parhaista käytännöistä
 • ideoita energiatehokkuussopimuksen liittämiseen osaksi kunnan toimintaa ja johtamista
 • sitoutettua laajasti kuntaorganisaation eri rooleissa toimivia kunnan omaan energiatehokkuustyöhön
 • yhteenvedon muiden kuntien tunnistamista vahvuuksista ja kehityskohteista energiatehokkuussopimuksen toimeenpanossa
 • luoda uutta toimintamallia kuntien energiatehokkuussopimuksen toimeenpanon tueksi.

Sisältö ja aikataulu

Vertaisoppimisessa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa energiatehokkuussopimuksen toimeenpanon organisointi ja vastuut, poikkihallinnollinen koordinointi ja yhteistyö ja liittäminen osaksi kunnan strategiaa ja ohjelmia. Lisäksi tarkastellaan toimeenpanon eri osa-alueita, kuten hankintojen, energiakatselmusten, kulutusseurannan ja koulutus- ja tiedotustoiminnan hyödyntämistä osana energiatehokkuuden parantamista. Vertaisarvioinnin sisällöt tarkennetaan pilottiin osallistuvien kuntien kanssa.

Vertaisoppimiskierroksella jokaiseen osallistuvaan kuntaan toteutetaan vierailu, jossa kahdesta muusta kunnasta koottu ryhmä haastattelee kunnan eri rooleissa toimivia ja kokoaa kunnalle palautteen vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

 1. Vertaisoppimiseen osallistuvien organisointi (marras- joulukuu 2020): Haastatteluryhmien kokoaminen, kustakin kunnasta haastatteluvierailun vastuuhenkilön nimeäminen.
 2. Vertaisoppimisvierailun valmistelu (tammikuu 2021): Vierailun ajankohta sovitaan yhdessä, vierailun kohteena oleva kunta toimittaa haastatteluryhmälle ennen sovittuja haastatteluja tarvittavan tausta-aineiston, ryhmä tutustuu aineistoon ja tarkentaa haastattelujen kysymykset, kohteen vastuuhenkilö kunnassa järjestää haastattelujen paikat sekä kutsuu tarvittavat henkilöt haastatteluihin.
 3. Vertaisoppimisvierailu (maalis-huhtikuu 2021): Haastatteluryhmä toteuttaa haastattelut, kokoaa niiden päätteeksi tiiviin yhteenvedon huomioista. Vierailun päätteeksi pidetään tiivis palautetilaisuus, johon kutsutaan kaikki haastatteluihin osallistuneet.
 4. Haastatteluryhmä kokoaa huomioistaan tiiviin kirjallisen raportin (toukokuu 2021): Siinä kunnalle esitetään huomiot energiatehokkuustyön toimeenpanon tunnistetuista vahvuuksista ja kehittämiskohteista.
 5. Vertaisarvointiin osallistuneiden kuntien yhdyshenkilöiden lopputilaisuus (kesäkuu 2021).

Huom! Vertaisoppiminen hyödyntää vertaisarvioinnin elementtejä, mutta sen tavoitteena ei ole pisteyttää ja vertailla kuntia keskenään, vaan antaa kaikille osallistuneille hyödyllisiä oppeja ja palautetta.

Konsepti perustuu Ilmastojohtajat-hankkeessa vuonna 2019 kehitettyyn ilmastojohtamisen vertaisarviointimalliin.

Miten mukaan ja mitä osallistuminen edellyttää?

Vertaisarviointiin valitaan kuusi kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa mukana olevaa kuntaa. Mukaan haetaan täyttämällä oheinen hakulomake.

Hakulomake

Valintaperusteissa tarkastellaan seuraavia tekijöitä:

 • Kunnan koko: Vertaisarviointiin tavoitellaan mukaan saman kokoluokan kuntia, jotta vertaisoppiminen olisi antoisampaa. Valinnassa otamme huomioon kunnan koon asukasmäärän mukaan.
 • Kunnan mahdollisuus varata työhön tarvittavat resurssit: Katso kohta vertaisarvioinnin vaatimat resurssit kunnalta.
 • Kunnan nykytilanne sopimustoiminnan velvoitteiden toteuttamisessa: Vertaisarviointipilottiin pyritään valitsemaan kuntia, joilla sopimustoiminnan toimeenpanoa on jo käynnistetty, mutta joilla työssä on myös kehityskohteita.
 • Kunnan maantieteellinen sijainti: Mukaan pyritään valitsemaan kuntia maantieteellisesti kattavasti eri alueilta.

Vertaisarvioinnin vaatimat resurssit kunnalta

Vertaisarviointiin osallistuminen edellyttää, että kunta varaa työhön tarvittavat resurssit.

Koronatilanteen salliessa vertaisarvioinnit voidaan toteuttaa fyysisinä vierailuina kuhunkin kuntaan. Resursseja on tarpeen varata matkakuluihin (2 henkilön matkat kahteen kuntaan) sekä mahdolliset tarvittavat tilat kunnan oman vertaisarviointipäivään.

Työaikaresursseja kunnassa tarvitaan seuraavasti:

Vertaisarviointipilotin yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö huolehtii kunnan oman vertaisarvioinnin käytännön järjestelyistä ja osallistuu vertaisarvioinnin yhteisiin palavereihin. Yhteyshenkilö voi olla toinen vertaisarviointitiimin henkilöistä tai eri henkilö.

 • Käynnistyspalaveri, jossa sovitaan vierailujen aikataulu ja vertaisarvioinnin sisällöt.
 • Yhteyshenkilö kokoaa ja toimittaa vertaisarviointitiimille tarvittavat tausta-aineistot, joiden avulla vertaisarviointitiimi voi osallistua kunnan energiatehokkuustyöhön (mm. KETS toimintasuunnitelma).
 • Yhteyshenkilö välittää vertaisarviointiin liittyvän informaation tarvittaville henkilöille kunnassa.
 • Yhteyshenkilö kutsuu tarvittavat haastateltavat henkilöt vertaisarviointipäivään ja järjestää haastatteluiden ajankohdat henkilöiden kalenteriin.

Kunnan vertaisarviointitiimi

Kaksi henkilöä, jotka tuntevat kunnan omaa energiatehokkuussopimuksen toimeenpanoa, ja joiden kunta haluaa oppivan muiden kuntien energiatehokkuustyön organisoinnista ja johtamisesta.

Molemmat henkilöt osallistuvat kahden muun kunnan vertaisarviointiin.

 • Mahdollisuuksien mukaan osallistuminen vertaisarviointipilotin käynnistyspalaveriin, jossa tarkennetaan vertaisarvioinnin sisällöt (vähintään 1 hlö/kunta).
 • Ennen kumpaakin vertaisarviointia järjestetään yksi valmisteleva palaveri ja valmistaudutaan tutustumalla
  kohdekunnan toimittamiin tausta-aineistoihin.
 • Kahdessa vertaisarviointitilaisuudessa tiimi toteuttaa pareittain kohdekunnan henkilöiden haastatteluita.
 • Kummankin vertaisarviointitilaisuuden jälkeen järjestetään yksi palaveri, jossa koostetaan palaute kohdekunnalle. Lisäksi vertaisarviointitiimi kommentoi koostetta.
 • Vertaisarviointipilotin päätteeksi yhteinen lopputilaisuus, jossa koostetaan pilotista saadut opit ja jaetaan kokemuksia, miten kunnat voisivat edelleen kehittää energiatehokkuustyön toimeenpanon johtamista (vähintään 1 hlö/kunta).

Haastateltavat kunnan omaan vertaisarviointiin

Kunnasta vertaisarviointiin tarvitaan mukaan haastateltaviksi niitä henkilöitä, joiden työhön ja vastuisiin energiatehokkuussopimuksen toimeenpano liittyy. Keskeisiä henkilöitä ovat KETS-yhdyshenkilöiden ja vastuuhenkilöiden lisäksi esimerkiksi kunnanjohtaja ja poliittinen johto, talousjohtaja, ympäristöpäällikkö tai -johtaja, kehitysjohtaja, tekninen johtaja, viestintäpäällikkö, hankintapäällikkö sekä energiatehokkuustyöhön liittyvien muiden verkostojen yhteyshenkilöt (jos kunta kuuluu esimerkiksi HINKU- tai FISU-verkostoon).

Haastateltavat sovitaan kunkin kunnan kanssa kunnan omien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan, mutta keskeistä on, että riittävästi keskeisiä henkilöitä kuntaorganisaatiossa on mukana.

 • Haastateltaville viestitään ennen vertaisarviointipäivää, mistä vertaisarvioinnista on kyse.
 • Kukin haastateltava osallistuu tunnin mittaiseen haastatteluun vertaisarviointipäivän aikana.
 • Vertaisarviointipäivän päätteeksi järjestetään palautetilaisuus, johon kaikki haastateltavat voivat osallistua keskustelemaan päivän oivalluksista ja kunnan energiatehokkuustyön nykytilanteesta.
 • (Kunta voi halutessaan järjestää haastateltavien kesken ennen ja/tai jälkeen vertaisarvioinnin itsearviointikeskustelun, jossa tunnistetaan energiatehokkuustyön toimeenpanon vahvuuksia ja kehityskohteita).

 

Kiinnostuitko?

Lisätietoja antaa:
Motiva Oy
asiantuntija Tiia Merenheimo,
tiia.merenheimo@motiva.fi
puh. +358 40 848 7802